برگشت مبلغ کلاس طراحی صنعتی

اطلاعیه:

با توجه به عدم تشکل کلاس طراحی صنعتی، اطلاع میرساند که مبلغ پرداخت شده برای این کلاس به حساب دانشجویان برگشت داده شد.

در صورت روبه رو شدن با مشکل به ساختمان امور فرهنگی مراجعه نمایید.

 

معاونت فرهنگی دانشگاه صنعتی اصفهان

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی